vc++ 改变屏幕分辩率代码段

来源:互联网 发布:典当行软件 编辑:程序博客网 时间:2023/11/29 03:02

void CChange_display_modeDlg::adulst_display(WORD x,WORD y)
{
 DEVMODE DevMd;
 DevMd.dmSize=sizeof(DevMd);
 DevMd.dmPelsWidth=x;         //水平像素
 DevMd.dmPelsHeight=y;        //垂直像素
 DevMd.dmBitsPerPel=32;         //32位真彩
 DevMd.dmDisplayFrequency = 75; //刷新率Hz
 DevMd.dmFields = DM_PELSWIDTH | DM_PELSHEIGHT;// | DM_DISPLAYFREQUENCY;// | DM_DISPLAYFLAGS;// | dmPosition;
 //EnumDisplaySettings(NULL,0,&DevMd);
 //DevMd.dmPelsWidth=x;         //水平像素
 //DevMd.dmPelsHeight=y; 
 long v=ChangeDisplaySettings(&DevMd,0); //临时修改设置
 if(v==DISP_CHANGE_SUCCESSFUL)
 {  
  ChangeDisplaySettings(&DevMd,CDS_UPDATEREGISTRY); //永久的修改设置
 }
 else
 { 
  MessageBox("不支持!");
  ChangeDisplaySettings(NULL,0);
 }
}

void CChange_display_modeDlg::OnBtn1024()
{
 // TODO: Add your control notification handler code here
 adulst_display(1024,768);

 HWND hWnd;
 hWnd=::GetDesktopWindow(); 
 CRect rect1;  
 ::GetWindowRect(hWnd,&rect1);
 CRect rect2;
 GetWindowRect(&rect2);
 
 int x=(rect1.Width() - rect2.Width())/2;
 int y=(rect1.Height() - rect2.Height())/2;
 MoveWindow(x,y,rect2.Width(),rect2.Height());
}

void CChange_display_modeDlg::OnBtn1600()
{
 // TODO: Add your control notification handler code here
 adulst_display(1600,1200);

 HWND hWnd;
 hWnd=::GetDesktopWindow(); 
 CRect rect1;  
 ::GetWindowRect(hWnd,&rect1);
 CRect rect2;
 GetWindowRect(&rect2);
 
 int x=(rect1.Width() - rect2.Width())/2;
 int y=(rect1.Height() - rect2.Height())/2;
 MoveWindow(x,y,rect2.Width(),rect2.Height());
}

void CChange_display_modeDlg::OnBtn800()
{
 // TODO: Add your control notification handler code here
 adulst_display(800,600);
 
 HWND hWnd;
 hWnd=::GetDesktopWindow(); 
 CRect rect1;  
 ::GetWindowRect(hWnd,&rect1);
 CRect rect2;
 GetWindowRect(&rect2);
 
 int x=(rect1.Width() - rect2.Width())/2;
 int y=(rect1.Height() - rect2.Height())/2;
 MoveWindow(x,y,rect2.Width(),rect2.Height());

原创粉丝点击
热门问题 老师的惩罚 人脸识别 我在镇武司摸鱼那些年 重生之率土为王 我在大康的咸鱼生活 盘龙之生命进化 天生仙种 凡人之先天五行 春回大明朝 姑娘不必设防,我是瞎子 苹果笔记本浏览器没有了怎么办 剑与家园魔镜带错兵怎么办 橙子vr上下反了怎么办 我的恐龙手机不支持ar怎么办 被小人陷害又无计可施怎么办 蚂蚁借呗2万逾期怎么办 蚂蚁借呗还款金额受限怎么办 蚂蚁借呗不能借钱了怎么办 美柚手机号换了怎么办 美柚他他圈被禁言了怎么办? 被蝎子蜇了屁股怎么办 被蝎子蛰了该怎么办 孕妇让蝎子蛰了怎么办 脸被蝎子蛰了怎么办 皮肤看着有点老怎么办 王者铭文被卖了怎么办 游戏cp送我皮肤怎么办 消防改革武警学院的学员怎么办 几把毛掉的厉害怎么办 从公务员调入事业单位的怎么办 电车被城管扣了怎么办 超变战陀发射器绳坏了怎么办 家里人总打击我怎么办干啥都要骂 欧陆风云4破产后怎么办 车被别人喷了漆怎么办 龙分期绑银行卡维护钱还不上怎么办 去维和要是伤了怎么办 头盔镜片刮花了怎么办 小牛u1钥匙丢了怎么办 非牛顿流体干了怎么办 刺激战场0信誉分怎么办 假如非牛顿干了怎么办? 退出id后照片了怎么办 小麦收割机麦糠有籽粒怎么办 在家带娃没钱花怎么办 看3d电影近视的怎么办 摩托车电瓶没电了怎么办 踏板摩托车电瓶没电了怎么办 摩托车离合油没了怎么办 论文数据计算错误该怎么办 脚被擦破皮了痛怎么办