Qt中利用定时器QTimer准实时显示当前日期和时间

来源:互联网 发布:js清空数组中所有元素 编辑:程序博客网 时间:2020/10/20 17:01

Qt中利用定时器QTimer准实时显示当前日期和时间

Qt中,QDate类对应日期,QTime类对应时间。这两种类可以获取当前时间,但需要一个定时器来准实时显示当前日期和时间。

下面说明方法:

1. 在工程中声明一个全局QTimer对象

[cpp] view plaincopy
 1. QTimer *timer;  

2. 在构造函数中定义QTimer,并建立信号槽关系,同时设定时间启动(你也可以再其他地方启动)。

[cpp] view plaincopy
 1. timer = new QTimer(this);  
 2. connect(timer, SIGNAL(timeout()), this, SLOT(qtimeSlot()));  
 3. timer->start(1000);  

这里设定1秒钟的定时器。

3. 编写显示日期和时间的槽函数

[cpp] view plaincopy
 1. void myQtEx::qtimeSlot()  
 2. {  
 3.     QTime qtimeObj = QTime::currentTime();  
 4.     QString strTime = qtimeObj.toString("h:m ap");  
 5.     strTime.prepend("  Time is: ");  
 6.     QDate qdateObj = QDate::currentDate();  
 7.     QString strDate = qdateObj.toString("dddd, MMMM d, yyyy"); //星期、月份、天、年  
 8.     strDate.prepend("Today is: ");  
 9.       
 10.     strDate.append(strTime);  
 11.     ui.timeLabel->setText (strDate);  
 12.   
 13.     //qDebug() << strTime;  
 14.     //qDebug() << strDate;  
 15.   
 16.   
 17. }  

4. 获得结果如下

0 0