Easy way for 16, 8 , 2 decimal switch 10 decimal.

来源:互联网 发布:知乎spam 编辑:程序博客网 时间:2022/05/28 06:01

C# 提供了一个简单的方法,将 16, 8, 2 进制数 直接转换 成 10进制数

 

Convert.ToInt32();

 

16 转 10

 

 

8 转 10

 

2 转 10

 

 

16 进制数 转 10 进制数还有另一个方法

int.Parse()

  

 

原创粉丝点击