VGA15针线线序

来源:互联网 发布:家庭移动网络布线图 编辑:程序博客网 时间:2021/11/29 06:59

折腾两天,终于把15针VGA接线搞定了,小有成就,记下备忘

   材料:9芯VGA线,金属外壳VGA头(公,母头皆可)

   线序排列:

  1,6脚   红色芯线,红色外屏蔽线

  2,7脚   绿色芯线,绿色外屏蔽线

  3,8脚  蓝色芯线,蓝色外屏蔽线

  10脚   黑色细线

  11脚   棕色细线

  13脚   黄色细线

  14脚   白色细线

  15脚  VGA线外屏蔽线

   金属外壳压接   VGA线外屏蔽线

   橙色线,绿色线,其余脚不接

   液晶显示器连接电脑测试正常通过

原创粉丝点击